Jury konkursu

Do jury konkursu zaprosiliśmy pracowników naukowych, ekspertów z dziedziny energetyki i prawników praktyków. Poniżej przedstawiamy skład jury:

 

Krystian dr ZiemskiProf. UAM dr hab. Krystian Ziemski

Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Prawa Administracyjnego i Naukio Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktor habilitowany nauk  prawnych, praca doktorska nagrodzona w prestiżowym konkursie na najlepsze rozprawy doktorskie. Uczestnik kursów prawa  amerykańskiego w Leiden oraz w Salzburgu, stypendysta Fundacji H. Bölla w Niemczech. Autor i współautor licznych publikacji naukowych, w tym  m.in.: Zasady ogólne prawa  administracyjnego, Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu 1989, Indywidualny akt administracyjny jako forma prawna  działania administracji, Poznań 2005, System prawa administracyjnego, C.H. Beck 2013. Radca prawny prowadzący od 1993  roku kancelarię prawną Dr Krystian Ziemski & Partners sp. k. w Poznaniu. Specjalizuje się w problematyce prawa administracyjnego i prawa spółek. Członek Zespołu (powołanego przez Prezesa NSA) ds. opracowania koncepcji modyfikacji postępowania administracyjnego. Autor szeregu opinii prawnych i ekspertyz realizowanych na zlecenia jednostek samorządu terytorialnego oraz zrzeszających je organizacji (w tym Związku Miast Polskich). Włada językiem niemieckim i angielskim.

 

Piotr LissońDr Piotr Lissoń

Pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, adiunkt w Zakładzie Publicznego Prawa Gospodarczego. Opiekun Koła Naukowego Prawa Energetycznego i Regulacji Sektorowej UAM. Od 2011 r. Członek Jury Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Europejskiego organizowanego rokrocznie przez The European Law Students’ Association (ELSA). Członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji w Warszawie oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) w Warszawie.

Autor licznych publikacji oraz opinii prawnych z zakresu prawa energetycznego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa gospodarki komunalnej. Współautor opracowania: Publiczne prawo gospodarcze po akcesji do Unii Europejskiej (red. B. Popowska, Poznań 2004), współautor monografii: Orzecznictwo sądów wspólnotowych w sprawach konkurencji z lat 1962-2004 (red. A. Jurkowska i T. Skoczny, Warszawa 2007); współautor Komentarza do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (red. T. Skoczny, Warszawa 2009).

Wielokrotnie prowadził wykłady i szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw energetycznych oraz samorządu terytorialnego. Prelegent na licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych poświęconych prawu energetycznemu, prawu konkurencji, oraz prawu europejskiemu.

Więcej informacji: http://wkb.com.pl/pl/node/16?id=42

 

Ciolkowski P.r. pr. Piotr Ciołkowski

     Piotr Ciołkowski jest radcą prawnym i Partnerem w Departamencie Energetyki i Projektów warszawskiego biura CMS. Jest szefem działu regulacji działającego w ramach Departamentu.

Doradza w kwestiach regulacyjnych oraz związanych z obrotem paliwami i energią. Przygotowywał i negocjował umowy sprzedaży energii elektrycznej i paliw. Doradzał spółkom zajmującym się obrotem energią elektryczną w zakresie umów sprzedaży opartych na standardzie EFET, a także wytwórcom energii elektrycznej w związku z zastąpieniem KDT umowami sprzedaży energii elektrycznej. Doradzał także w związku z handlem uprawnieniami do emisji CO2. Świadczy pomoc prawną w związku z nabywaniem ropy naftowej, gazu i paliw oraz handlem zielonymi, czerwonymi i żółtymi certyfikatami. Doradzał w związku z tworzeniem giełdy gazu w Polsce.

Piotr Ciołkowski specjalizuje się w doradztwie związanym z kwestiami regulacyjnymi dla sektora energetycznego. Reprezentuje polskich i zagranicznych przedsiębiorców działających w sektorze energetycznym w sprawach związanych z prowadzeniem przez nich działalności na rynku polskim. Jego doświadczenie obejmuje między innymi doradztwo prawne w związku z wydzieleniem spółek zajmujących się przesyłem i obrotem energią elektryczną.

Uczestniczył w transakcjach nabywania przedsiębiorstw w sektorze energetycznym, w tym między innymi przy przejęciu sieci stacji paliw przez koncern paliwowy oraz przy nabywaniu farm wiatrowych. Brał także udział w projektach prywatyzacyjnych polskich elektrociepłowni. Jego doświadczenie obejmuje również doradztwo w zakresie prawa spółek dla przedsiębiorstw w sektorze energetycznym i zagadnienia związane z postępowaniami spornymi.

 

Andruszkiewicz M.adw. Michał Andruszkiewicz

Michał Andruszkiewicz jest adwokatem oraz prawnikiem w Departamencie Energetyki i Projektów w kancelarii CMS.

Specjalizuje się w doradztwie związanym z kwestiami regulacyjnymi oraz kwestiami umów dla przedsiębiorców z sektora energetycznego. Powyższe doświadczenia obejmują doradztwo przy przygotowywaniu projektów infrastrukturalnych w tym nowych bloków energetycznych, negocjowaniu wieloletnich umów sprzedaży energii i ciepła, przygotowywanie analiz i opinii z zakresu spraw związanych z funkcjonowaniem rynku energii i gazu, taryfowaniem przedsiębiorstw energetycznych, transgraniczną wymianą energii elektrycznej oraz rozbudową KSE.

Ponadto doradzał przy realizacji inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii (w tym offshore), w szczególności w zakresie umów o przyłączenie do sieci.

wawrzynowicz

r.pr. Adam Wawrzynowicz

Adam Wawrzynowicz absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywał świadcząc pomoc prawną na rzecz przedsiębiorstw działających na rynku energetycznym i telekomunikacyjnym, w tym na rzecz firm działających w segmencie gazownictwa, elektroenergetyki i ciepłownictwa. W latach 2004 – 2009 związany z kancelarią GWW (od roku 2005 jako jej wspólnik), gdzie współtworzył departament prawa energetycznego. Przez ponad trzy lata kierował poznańskim oddziałem tej kancelarii. Ostatnio związany z kancelarią GWJ, gdzie pełnił funkcję partnera zarządzającego.

Posiada doświadczenie zarówno w doradztwie dotyczącym kwestii regulacyjnych (postępowania przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki), jak i doradztwie obejmującym pozostałe sfery aktywności przedsiębiorstw (m.in. doradztwo związane z IT i wdrożeniami systemów teleinformatycznych, transakcje handlowe, zamówienia publiczne). Współautor założeń do projektu ustawy Prawo gazowe przygotowywanego na zlecenie Izby Gospodarczej Gazownictwa. Uczestniczył w pracach związanych z wyznaczeniem PGNiG S.A. operatorem systemu magazynowania. Brał udział w pracach dotyczących opracowania koncepcji dostosowania modelu funkcjonowania Operatora Systemu Magazynowania do założeń wynikających z III Pakietu Energetycznego.

Nadzorował doradztwo prawne związane z opracowaniem projektów podstawowych dokumentów regulujących działalność w segmencie magazynowania i dystrybucji gazu ziemnego – Regulaminu Świadczenia Usług Magazynowania oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Reprezentował kluczowe spółki z GK PGNiG w postępowaniach o udzielenie koncesji, postępowaniach taryfowych oraz w postepowaniach o wyznaczenie operatorami systemów gazowych.

Więcej informacji: http://wawrzynowicz.eu/adam-wawrzynowicz/

 

Szyrski M.  dr Mariusz Szyrski

 Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2013 roku adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego WPIA UKSW. W latach 2014-2016 kierownik projektu naukowego pt. „Tworzenie i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych – jako sfera gospodarki komunalnej”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. W pracy naukowej zajmuje się prawem energetycznym oraz prawem samorządu terytorialnego.

 

 

Elzanowski F.

 dr hab. Filip Elżanowski

Radca prawny, dr habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW. Wspólnik Zarządzający w Elżanowski Cherka & Wąsowski Kancelaria Prawna Sp. k.

Specjalizuje się w prawie energetycznym, prawie i postępowaniu administracyjnym, prawie zamówień publicznych, procesach inwestycyjnych. Doświadczenie zawodowe budował przede wszystkim w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., Sądzie Arbitrażowym przy Izbie Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, Sądzie Arbitrażowym Towarowej Giełdy Energii S. A., International Federation of Industrial Energy Consumers, Eurometaux, Urzędzie Transportu Kolejowego, a także jako ekspert w procesach legislacyjnych m.in. w sejmowej Komisji Gospodarki oraz w komisji prawnej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji działającej przy Ministrze Gospodarki. Jest członkiem Rady Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum oraz Rad Programowych Europejskiego Centrum Biznesu i Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego (MISO). Pełni funkcje członka wspierającego Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS).

Autor monografii „Prawnoprocesowa sytuacja przedsiębiorstwa energetycznego w sprawach z zakresu regulacji energetyki ” (Wolters Kluwer). Współautor podręcznika „Prawo administracyjne” oraz „Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz” (C. H. Beck), autor monografii „Polityka energetyczna – prawne instrumenty realizacji” wydanej pod patronatem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i Ministra Skarbu Państwa (Lexis Nexis). Współautor monografii: „Systemowe uwarunkowania sektorów strategicznych. Wnioski dla energetyki” (Wydawnictwo Adam Marszałek), „Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym” (Wolters Kluwer), „Prawne aspekty procesu inwestycyjnego” (Wolters Kluwer), „Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym” (Wolters Kluwer), „Komentarz do ustawy o ochronie zabytków” (Wolters Kluwer), „Prawo energetyczne. Komentarz” (Wolters Kluwer), „Wybrane aspekty opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym oraz podatkiem od towarów i usług” (Wydawnictwo Adam Marszałek) oraz „Systemowe uwarunkowania sektorów strategicznych. Wnioski dla energetyki.” (Wydawnictwo Adam Marszałek).