O konkursie

Do kogo kierujemy nasz konkurs?

Konkurs jest projektem ogólnopolskim, skierowanym do studentów i absolwentów do 26. roku życia (w konkursie mogą brać udział doktoranci, nie doktorzy).

Od uczestników oczekujemy znajomości tematyki prawa energetycznego, szeroko pojętej energetyki oraz polityki energetycznej. W związku z tym, w konkursie mogą brać udział nie tylko studenci prawa, ale też innych kierunków.

 

Cel i zakres konkursu

Celem konkursu jest rozpowszechnienie wiedzy na temat prawa energetycznego w Polsce.
Głównym zagadnieniem prac konkursowych jest prawo energetyczne. Prace mogą zawierać konieczne wyjaśnienia kwestii technicznych. Specyfiką konkursu jest jednak problematyka prawna.

Proponowane tematy prac zostaną przygotowane przez Radę Programową.

Od uczestników oczekujemy sporządzenia esejów, prezentujących temat w ciekawy sposób oraz kreatywności, przejawiającej się m.in. w zawarciu elementu badawczego pracy, postawieniu tezy naukowej, odważnej interpretacji przepisów. Uczestnicy mogą powoływać się na zapadłe orzeczenia sądów polskich i europejskich, dane statystyczne, jak również samodzielnie przeprowadzone badania. Uczestnicy powinni też mieć wiedzę ogólną na temat prawa energetycznego i energetyki.

 

Forma konkursu

Konkurs składa się z dwóch etapów:

I. Etap – „Esej z ilustracjami”
Uczestnicy przygotowują eseje z ilustracjami. Mogą one być przygotowane przez jedną osobę, która spełnia wymagania regulaminowe. Esej z ilustracjami nie może być dłuższy niż 15 stron A4 (czcionka Times new Roman, pkt 12, interlinia 1,5, akapity standardowe: 2,5 cm) wraz z przypisami i bibliografią. Co ważne, elementami eseju powinny być, poza tekstem, ilustracje, przez co rozumiemy: wykresy, zdjęcia, tabele, zestawienia danych statystycznych, schematy itp.
Komisja Konkursowa ocenia prace i wybiera 5 najlepszych.

II. Etap

I tura: Konferencja Laureatów

Do drugiego etapu przechodzi 5 osób.

Pierwsza tura drugiego etapu polega na wygłoszeniu referatu odzwierciedlającego temat wcześniej zaprezentowany w eseju. Przydatna tu jest wcześniej przygotowana prezentacja multimedialna (Power Point lub Prezi), która zawierać powinna ilustracje pojawiające się w eseju (tabele, schematy, zdjęcia itp.). Prezentacja ta stanowi bazę referatu. Referat nie może trwać dłużej niż 10 minut i musi odpowiadać wcześniej przygotowanemu esejowi. Wskazane jest, aby uczestnik wykorzystywał i komentował zawarte w prezentacji graficznej zagadnienia.
Po wygłoszonym wykładzie publiczność ma okazję do zadawania pytań oraz komentowania zaprezentowanych wystąpień.

II tura: Gala Finałowa

Każdy uczestnik otrzyma pytania z zakresu prawa energetycznego od Jury Konkursu.

Tura ta ma na celu sprawdzenie ogólnej wiedzy z zakresu prawa energetycznego i wiedzy o rynku energetycznym.

Zwycięża osoba, która zdobędzie największą liczbę punktów z obu tur.

 

HARMONOGRAM:

  1. ogłoszenie konkursu – 15 listopada 2016 r. (wtorek)
  2. termin nadsyłania prac konkursowych – 30 stycznia 2017 r. (poniedziałek)
  3. ogłoszenie wyników I etapu konkursu – 15 marca 2017 r. (środa)
  4. II etap konkursu – 19 kwietnia 2017 r. (środa)